Women, what do you do but wait?

Women what do you do but wait